Persoonsgegevens van deelnemers aan taaltrainingen en tolkdiensten van Francontact worden verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): uitvoering geven aan de overeenkomst tot het volgen van een taaltraining of tot uitvoering van een tolkdienst.
Grondslag voor het verwerken van deze persoonsgegevens is:
- dat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst,
- dat dit noodzakelijk is voor het verstrekken van een certificaat in het geval van een taaltraining;
- dat dit noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke verplichting en
- dat dit noodzakelijk is om gerechtvaardigde belangen van Francontact te behartigen, zoals het versturen van facturen en uitnodigingen voor activiteiten die door Francontact worden ontwikkeld.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Francontact de volgende persoonsgegevens van u verwerken: voornaam, tussenvoegsel, achternaam, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, geslacht.
Uw persoonsgegevens worden door Francontact opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking voor de onderstaande periode:
- gedurende de periode dat de overeenkomst geldt;
- daarna maximaal 7 jaar in de financiële administratie;
- voor zover en zolang benodigd om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Indien u de betreffende persoonsgegevens niet wenst te verstrekken, kunnen wij
de dienstverleningsovereenkomst niet geheel uitvoeren. Het verschaffen van de
persoonsgegevens is dan ook een vereiste om een overeenkomst met u aan te gaan, dan wel deze te laten voortduren.